یا مهدی

                    چه جمعه ها غروب شد نیامدی 

/ 6 نظر / 18 بازدید
انسان

در حالیکه تو به خداوند محتاجی ؛ ... او عاشق توست !!!

شعیب

سلام آقاجان تقصیر شما نیست که تصویر شما نیست من آیینه ی پرشده از گرد غبارم

سپیده

میگویند جمعه می آید ... آری ، روزی که بازار تعلقات دنیا را تعطیل کنیم ؛ او خواهد آمد .

همسفر جاده دلتنگی

ماندیم به داغ انتظارت، مددی ما و غم ودرد بی شمارت، مددی دلخسته از این غمی که در ریشه ماست در آرزوی فجر بهارت، مددی

همسفر جاده دلتنگی

ای راحت دل، قرار جانها برگرد درمان دل شکسته ما، برگرد ماندیم در انتظار دیدار، ای داد دلها همه تنگِ توست آقا برگرد ...

همسفر جاده دلتنگی

دل از ما برد و روی از ما نهان کرد خدایا با که این بازی توان کرد تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی دلبر ما دل ما برد به ما رخ ننمود ...